หน้าแรก > หน้าแรก
Language
日本語ページ
英語ページ
タイ語ページ

หน้าแรก

(แก้ไขราคาเมื่อ 1 มกราคม 2565)

 การจัดตั้งบริษัท (ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท) ราคานี้ได้รวมวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของต่างชาติ (1 คน)  80,100 บาท

1. ค่าบริการจดจัดตั้งบริษัท 15,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้ง)
2. ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,000 บาท
3. ค่าบริการขอมีเลขผู้เสียภาษี (บุคคลธรรมดา) 1,500 บาท
4. ค่าบริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม 3,000 บาท
5. ค่าบริการขอ/เปลี่ยน NON-B Visa (3 เดือน) ในประเทศไทย 25,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
6. ค่าบริการขอ/ต่ออายุวีซ่า 1 ปีและใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 1 ปี 22,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 3,100 บาท และค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,900 บาท)
7. ค่าบริการเปลี่ยนชื่อผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท (รวมถึงค่าเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้น) 9,000 บาท
8. ค่าทำตราประทับบริษัท (2 อัน) 1,000 บาท (Free ออกแบบตรายางให้ 3 แบบ)
9. ค่าทำป้ายบริษัท 600 บาท

 * ราคาค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประเภทการจดบริษัท

・ การจัดตั้งบริษัท, บริการด้านบัญชี / ภาษี, ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่างๆ, การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, กฎหมาย

การจัดตั้งบริษัท ขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ


สนับสนุนการประกอบกิจการในประเทศไทย
หลังจากการจดจัดตั้งบริษัทแล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับบริษัท

ประเภทบริษัทไทย

1) บริษัท มหาชน จำกัด
บริษัทประเภทนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นต้องรับผิดไม่เกินจำนวนหุ้นที่จะต้องจ่าย ตามบทบัญญัติของกฎหมายบริษัทมหาชน (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

2) บริษัท จำกัด
กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทจัดตั้งขึ้น มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปที่แบ่งปันหุ้นของตนอย่างเท่าเทียมกันโดยมีความรับผิดเฉพาะในส่วนของหุ้นที่ซื้อเท่านั้นและมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ

3) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
สัญญาร่วมลงทุนและดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมกันรับผิดชอบในหนี้สินที่ห้างหุ้นส่วน

4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทที่ประกอบด้วยพนักงานไม่จำกัดความรับผิดและพนักงานจำกัดความรับผิด

เมื่อต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตั้งบริษัทจำกัด

 เรื่องการจดจัดตั้งบริษัท

1) ข้อกำหนดในการจัดตั้งบริษัทและการลงทะเบียน
・การจองชื่อบริษัท (ลูกค้าจะต้องเลือกชื่อบริษัท 3 ชื่อบริษัท)
・การคัดเลือกกรรมการบริษัท
・การคัดเลือกผู้ถือหุ้น (3 คนขึ้นไป) จะต้องมีคนหรือนิติบุคคลไทยรวมกันอย่างน้อย 51%
・ที่อยู่ในการจัดตั้งบริษัท (ที่ตั้งบริษัท)
・จำนวนทุนจดทะเบียน
・ชื่อและที่อยู่ผู้ถือหุ้น ร้อยละของหุ้น
/ ผู้ถือสิทธิ์ลงนาม / การกำหนดเนื้อหาทางธุรกิจ (วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ) การจัดทำบทความพื้นฐานของการจัดตั้ง บริษัท / ตราประทับ บริษัท

2) เอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัท
・บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ / ผู้ก่อตั้ง / ผู้ถือหุ้นและทะเบียนบ้านของกรรมการ / ผู้ก่อตั้ง / ผู้ถือหุ้น (เซ็นชื่อกำกับ)
・กรณีสำเนาหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ + หน้าขาเข้าประเทศไทย (เซ็นชื่อกำกับ)
・สำเนาสัญญาเช่าของบริษัท, สำเนาทะเบียนบ้านบริษัท, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน / ทะเบียนบ้าน (เซ็นชื่อกำกับ), แบบฟอร์มยินยอม, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทในกรณีที่เจ้าของบ้านเป็นนิติบุคคล

3) การขออนุญาตต่าง ๆ สำหรับการจดทะเบียนภาษีและธุรกิจ
・การจดทะเบียนธุรกิจภาษีมูลค่าเพิ่ม การลงทะเบียนการชำระภาษีบริษัทและบุคคล การลงทะเบียนประกันสังคม
・การได้รับใบอนุญาต (การขายสุรา การขายยาสูบ ร้านอาหาร ใบอนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ)

 รายการค่าบริการ

1. ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท การแก้ไขเนื้อหาการจดทะเบียน

1-1 ค่าบริการจดจัดตั้งบริษัท 15,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

1-2 ค่าบริการแก้ไขเนื้อหาการจดทะเบียนบริษัท, การเพิ่มหรือลดทุน, การแก้ไขกรรมการ(เพิ่ม/ลด), การแก้ไขผู้ถือหุ้น ค่าบริการ 8,000 บาท และกรณีต่อมา กรณีละ 1,000 บาท ** กรณีที่ทำภายในครั้งเดียวกัน (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
**(กรณีเพิ่มทุนจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท สำหรับทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านบาท จะมีค่าธรรมเนียมวัตถุประสงค์อีก 500 บาท ค่าธรรมเนียมต่างๆ เหล่านี้ จะถูกเรียกเก็บแยกต่างหาก)
・ ค่าบริการแก้ไขข้อบังคับบริษัท 8,000 บาท
・ ค่าบริการแก้ไขที่อยู่ แก้ไขชื่อบริษัท จดทะเบียนสาขา (แก้ไข 3 หน่วยงาน 1.สำนักทะเบียนสรรพากร 2.สำนักงานประกันสังคม และ 3.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 12,000 บาท
・ ค่าบริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารนิติบุคคล บัญชีละ 2,500 บาท
・ ค่าบริการสมัครขอเครื่องรูดบัตรเครดิตร้านละ 3,500 บาท
・ ค่าบริการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา (สำหรับชาวต่างชาติ) 1,500 บาท
・ ค่าทำตราประทับบริษัท 1,000 บาท สำหรับ 2 อัน
・ ค่าทำป้ายบริษัท 600 บาท
・ ค่าทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบธรรมดา 50 เล่ม 5,000 บาท
・ ค่าบริการปิดบริษัท การชำระบัญชี 25,000 บาท

1-3 ห้างหุ้นส่วน (จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด) ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ค่าบริการ 15,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

・ ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,000 บาท

・ ค่าบริการแก้ไขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000 บาท

・ ค่าบริการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (บุคคลธรรมดา) 1,500 บาท

3. ประกันสังคมและกฎระเบียบบริษัทการทำงานและสัญญาจ้าง

・ ค่าบริการลงทะเบียนประกันสังคมสำหรับพนักงาน 3,000 บาท

・ ค่าบริการเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า/ออกจากประกันสังคม 1,500 บาท

・ ค่าบริการจัดทำกฎระเบียบบริษัทตามกฎหมายแรงงาน 5,000 บาท

・ ค่าบริการเตรียมสัญญาจ้างพนักงาน 3,000 บาท

4. ใบอนุญาตธุรกิจ

・ ค่าบริการขอใบอนุญาตร้านอาหาร (รายใหม่) 7,000 บาท ต่ออายุ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ยกเลิกใบอนุญาตฯ 3,000 บาท

・ ค่าบริการขอใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2,000 บาท ต่ออายุ 2,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

・ ค่าบริการขอใบอนุญาตจำหน่ายยาสูบ 2,000 บาท ต่ออายุ 2,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

・ ค่าบริการขอใบอนุญาตนวดเพื่อสุขภาพ / สปา จากกระทรวงสาธารณสุข 10,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

・ ค่าบริการขอใบอนุญาตนวด (หน้า) เสริมสวย เช่น ทำเล็บ ทำผม จากสำนักงานเขตฯ (รายใหม่) 7,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ต่ออายุ 4,000 บาท ยกเลิกใบอนุญาตฯ 3,000 บาท

・ ค่าบริการขอใบอนุญาตตัวแทนท่องเที่ยว ในประเทศ (รายใหม่) 7,000 บาท ต่ออายุ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

・ ค่าบริการขอใบอนุญาตตัวแทนท่องเที่ยว นอกประเทศ 7,000 บาท ต่ออายุ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

・ ค่าบริการขอใบอนุญาตคาราโอเกะ ต่อศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานเขต 14,000บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ต่ออายุแต่ละสถานที่ 4,000บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ขอใบ Paperless 5,000 บาท

ขอบัตรส่งออก 5,000 บาท

5. ค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (รายใหม่) 20,000 บาท ต่อแบบ ต่ออายุทุกๆ 10 ปี  ค่าบริการต่ออายุ 10,000 บาท・ ค่าธรรมเนียมขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทละ 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะให้ครอบคลุมอยู่ในหมวดหมู่ประเภทไหน)

- ระยะเวลาในการพิจารณา ประมาณ 6 ถึง 8 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่สมัครจนถึงส่งผลการตรวจ ขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณ 1 - 1.5 ปี

・ ค่าธรรมเนียมสำหรับการตีพิมพ์ / การลงทะเบียน หากเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอตรงตามข้อกำหนดและไม่เคยมีผู้ใดจะทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้มาก่อน การลงทะเบียนก็จะถูกเผยแพร่ ปัจจุบันไม่ต้องเสียค่าประกาศต่อสาธารณะ ดังนั้นจะมีการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเครื่องหมายการค้าและเผยแพร่โดยอัตโนมัติ หากไม่มีการคัดค้านภายใน 90 วันนับจากวันที่เผยแพร่ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งว่าจะได้รับการจดทะเบียน ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนภายใน 30 วันข้างหน้า ค่าลงทะเบียนรายการละ 300 บาท

・ ค่าธรรมเนียม (ต่ออายุ) ประเภทละ 1,000 บาทต่อประเภท

* ราคาค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


บริการด้านบัญชีและภาษี

เจ้าหน้าที่บัญชีและภาษีที่เชี่ยวชาญของเราจะช่วยเหลือคุณตั้งแต่การทำภาษีรายเดือนไปจนถึงการชำระบัญชีประจำปี

เราสนับสนุนการลดการดำเนินงานที่ซับซ้อนและลดต้นทุนจากการ Outsource

1) ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

1-1 ดำเนินการ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระภาษีเงินได้ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่อสำนักงานสรรพากร
1-2 ดำเนินการยื่นแบบประกันสังคม และการชำระเงินต่อกองทุนประกันสังคม
1-3 การบันทึกบัญชี

List ค่าบริการ

7. ค่าธรรมเนียมการบัญชี / ภาษีอากร

7-1 บริการบัญชีและภาษีรายเดือน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / นิติบุคคลรายเดือน แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย / การชำระเงิน (ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54)

แจ้งภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน / ชำระภาษี (ภ.พ. 30) รายเดือน ดำเนินการกองทุนประกันสังคม

ตามจำนวนสลิป (ยอดรวมเซลส์สลิป สลิปการชำระเงิน ไม่ใช่สลิปภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำนักงานใหญ่

เอกสาร 0 ใบ ค่าบริการ 2,500 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการรายเดือนขั้นต่ำ

0 - 50 ใบ + ภาษีหัก ณ ที่จ่าย + ทำแบบประกันสังคม 5,000 บาท


สาขา

- เอกสาร 0 ใบ ค่าบริการ 2,500 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการรายเดือนขั้นต่ำ

- 0 - 50 ใบ + ภาษีหัก ณ ที่จ่าย + ทำแบบประกันสังคม 4,000THB


・ ทำงบกำไรขาดทุนรายเดือน 2,000 บาท

・ ทำงบดุลรายเดือน 2,000 บาท

・ หากคุณไม่ได้เป็นลูกค้าทำ VISA & Work Permit เราจะบวกค่าบริการบัญชีรายเดือน 1,500 บาท

・ คำนวณเงินเดือน 100 บาทต่อคน

7-2 ทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด..90/91) คนละ 2,000 บาท

7-3 ทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี (ภ.ง.ด. 1ก) ปีละ 3,000 บาท

7-4 ทำและยื่นแบบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 7-4 (ก.ท. 20 ก.) 1,500 บาทต่อปี

7-5 ทำแบบและยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) 3,500 บาทต่อปี

7-6 เป็นตัวแทนบริษัทในการให้ข้อมูลทางบัญชีกับสำนักงานสรรพากร ในกรณีขอเรียกพบ กรณีละ 3,000 บาท

7-7 จัดทำงบการเงินประจำปี (ภ.ง.ด.50) และค่าผู้สอบบัญชี เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

* ราคาค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Thai Communication (Fukuoka Group)
129/13 Soi Hatsadisevee, Huai Khwang,Huai Khwang, Bangkok 10310
อีเมล์: info@thai-communication.com
โทร: 02-691-6618