หน้าแรก > วีซ่าและใบอนุญาตทางาน
Language
日本語ページ
英語ページ
タイ語ページ

วีซ่าและใบอนุญาตทางาน

วีซ่าคือ
ใบอนุญาตเข้า / พำนักที่คนต่างด้าวต้องได้รับเพื่อเข้า / อยู่อาศัย

ใบอนุญาตทำงานต้องมีเมื่อ
คนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน

ค่าบริการ
(แก้ไขราคาเมื่อ 26 สิงหาคม 2564)

ประเภทวีซ่า
1. วีซ่า NON-B (วีซ่าทำงาน)
การขอ/เปลี่ยน NON-B Visa (3 เดือน) ในประเทศไทย ค่าบริการ 25,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)
・ วีซ่า B → วีซ่า B ค่าบริการ 10,000 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการขอมีใบอนุญาตทำงาน 1 ปี)
รายการที่ต้องเตรียมจากการขอวีซ่า NON-B
・ หนังสือเดินทาง, ประวัติโดยย่อ (วุฒิการศึกษาปีสุดท้าย / อาชีพ), รูปถ่าย 4 x 6 ซม. 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายภายใน 6 เดือน)2. วีซ่าครอบครัว (คู่สมรส/บุตรของ NON-B VISA)
ขอใหม่/เปลี่ยน วีซ่าครอบครัว 22,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)
ต่ออายุวีซ่าครอบครัว 7,000 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,900 บาท)
รายการที่ต้องเตรียมจากการขอวีซ่าครอบครัว
・ หนังสือเดินทาง รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงควรถ่ายภายใน 6 เดือน) สำเนาทะเบียนครอบครัว (เอกสาขอภายใน 3 เดือน) (หนังสือรับรองที่ระบุไว้ในทะเบียนครอบครัวที่สถานทูต)
・ ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย (ลูกค้ารับผิดชอบค่าแปลเอง)
・ นอกเหนือจากนี้โปรดติดต่อเรา
 
การรายงานตัว 90 วัน ค่าบริการ 1,000 บาท (รวมไปรับและส่งพาสปอร์ตถึงสถานที่ของลูกค้า) แต่ไม่รวมค่าปรับ (ถ้ามี)
 
ค่าบริการทำ Re-Entry กลับเข้าประเทศ 1,000 บาท**
・Re-Entry แบบไป/กลับ 1 เที่ยว ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
・Re-Entry ค่าธรรมเนียมแบบไปกลับมากกว่า 1 เที่ยว 3,800 บาท
** หากคุณเป็นลูกค้า VISA ของเรา จะไม่คิดค่าบริการ
*** เมื่อคุณทำ Single re-entry อีกครั้ง เราจะเรียกเก็บเงินคุณ
*** หากคุณไม่ใช่ลูกค้า VISA ของเรา ค่าบริการจะเพิ่มเป็น 2,000 บาท
ค่าบริการออกใบอนุญาตทำงานใหม่ 5,000 บาท (กรณีสูญหาย)
ค่าบริการโอนข้อมูลไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 2,000 บาท เมื่อหนังสือเดินทางของคุณหมดอายุ และคุณต้องออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อโอนข้อมูลทั้งหมดที่ออกโดยด่านตรวจคนเข้าเมืองไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่
* ราคาค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรดติดต่อเรา ถ้าหากมีสิ่งใดที่คุณอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า
 
ใบอนุญาตทำงานที่เกี่ยวข้อง
・ ขอใบอนุญาตทำงานค่าบริการ 10,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 3,100 บาท)
・ ขอ/ต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่า 17,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 3,100 บาท และค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,900 บาทไม่รวม)
・ ขอแก้ไขที่อยู่ ตำแหน่งงาน หน้าที่ ฯลฯ ของใบอนุญาตทำงาน 3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
・ ขอยกเลิกใบอนุญาตทำงาน 3,500 บาท
・ ขอยกเลิกวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 5,000 บาท

 รายการที่ต้องเตรียมในการขอใบอนุญาตทำงาน
・ หนังสือเดินทาง, ประวัติโดยย่อ (วุฒิการศึกษาขั้นสุดท้าย / อาชีพ) ใบรับรองสุขภาพ (ออกภายใน 1 เดือน), รูปถ่าย 3 x 4 ซม. 3 (รูปถ่ายควรถ่ายภายใน 6 เดือน)

* ราคาค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
Thai Communication (Fukuoka Group)
129/13 Soi Hatsadisevee, Huai Khwang,Huai Khwang, Bangkok 10310
อีเมล์: info@thai-communication.com
โทร: 02-691-6618